İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Akman Avukatlık Bürosu; iş sözleşmelerinin hazırlanması, kurulması ve sonlandırılması ve bu hususlarda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde gerek işveren gerekse de işçi vekili olarak üst düzey hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Akman Avukatlık Bürosu; şirketlerin çalışanlarına ilişkin hukuki prosedürlerin takip edilmesi ve performanslarının değerlendirilmesi, insan kaynakları yönetimi, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin uygulanması, işyeri kurallarının oluşturulması konusunda şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

İşe iade, kıdem-ihbar tazminatları, ücret ve fazla mesai alacağı ile iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hukuki süreçlerin takip edilmesi konuları da Akman Avukatlık Bürosu’nun hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte olduğu alanlardandır.

Ayrıca yurtdışı hizmet borçlanması ve emeklilik işlemleri gibi Sosyal Güvenlik Hukuku alanına ilişkin konular ve bu süreçte ortaya çıkan uyuşmazlıklar Akman Avukatlık Bürosu tarafından takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Miras Hukuku

Akman Avukatlık Bürosu; vasiyetnamelerin, miras sözleşmelerinin, tek taraflı ve çift taraflı mirastan feragat sözleşmelerinin, miras taksim sözleşmelerinin, miras hissesinin temliki sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatine uygun bir şekilde değiştirilmesinde, vasiyetnamenin iptali davalarının, tenkis davalarının, mirasın reddinin iptali davalarının, mirasçılıktan çıkarılmaya karşı itiraz davalarının, miras sebebiyle istihkak davalarının, mirasın taksimi davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında ve miras hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Akman Avukatlık Bürosu; idare hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda idarenin her türlü işlemine karşı açılacak olan iptal davaları ve tam yargı davaları Akman Avukatlık Bürosu tarafından takip edilmektedir. Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yasal mevzuata ilişkin davalar ile Belediyeler Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili İdare Mahkemelerinin görevine giren davalar gibi kişi ya da şirket ile devlet kurumları arasındaki her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü konusunda danışmanlık hizmeti verilmekte ve yargı organları önünde temsil edilerek dava takip işlemleri yürütülmektedir.

Akman Avukatlık Bürosu; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan her türlü vergi uyuşmazlığında gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmeti verdiği gibi bu uyuşmazlıklardan kaynaklanan vergi davalarında da müvekkillerini temsil etmektedir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul sektörünün son yıllardaki hızlı yükselişine bağlı olarak ortaya çıkan yeni hukuki süreçler ve uyuşmazlıklara ilişkin konularda Akman Avukatlık Bürosu müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Akman Avukatlık Bürosu; gayrimenkul alım satımına ilişkin tapu işlemleri süreçlerinin yürütülmesi, kiralama sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, ayni veya şahsi hak tesisi gibi sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelere ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar konusunda hizmet sunmaktadır. Ayrıca; kamulaştırmasız el atma, ön alım, izale-i şüyu, tapu iptal ve tescil, tapu kaydının düzeltilmesi davaları gibi Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanına giren pek çok davada müvekkillerini temsil ederek dava takip işlerini yürütmektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Akman Avukatlık Bürosu; Ticaret ve Şirketler Hukuku’nu ilgilendiren bütün alanlarda ve bu alanlarda ortaya çıkan ihtilaflarda yerli ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemlerine ilişkin süreçlerin yönetilmesinin yanında şirket birleşmeleri ve devralmaları ile şirket tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi konusunda hukuki hizmette bulunmaktadır.

Akman Avukatlık Bürosu; başta bayilik, distribütörlük, acentelik ve franchising sözleşmeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası alandaki her türlü ticari işleme ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve sonlandırılması, müzakere süreçlerinin yönetilmesi ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi konusunda da danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Akman Avukatlık Bürosu; Türkiye‘de yaşamak isteyen yabancı devlet vatandaşlarının ikamet ve çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması hususunda hukuki destek vermekle birlikte Türk vatandaşlığına geçişte gerekli hukuki süreçlerin takip edilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve icra edilebilmesi amacıyla açılan tanıma ve tenfiz davaları da Akman Avukatlık Bürosu avukatları tarafından takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.